TeamOnline Výroba

Modul Výroba v TeamOnline ERP slouží k popisu výrobního procesu, který je realizován k zajištění produkce finálních výrobků. Jelikož proces výroby a požadavky na sledování tohoto procesu jsou velmi specifické pro každou firmu, tak systém TeamOnline je od začátku přizpůsoben k vysoké míře přizpůsobení konkrétnímu zákazníkovi. Při popisu, sledování a vyhodnocování výrobního procesu využíváme tyto základní agendy.


Příprava výroby

1) Produkty

V tabulce produktů jsou evidovány jak Finální výrobky, polotovary, materiály, tak např. výrobní operace. Tyto entity jsou na formuláři Produktu rozlišeny na záložce Výroba prostřednictvím pole Typ produktu pro výrobu.

Pro Finální výrobek a Polotovar je možné specifikovat výrobní dokumentaci. Výrobní dokumentace se zadává v záložce Složení. Dle Typ složení můžeme u produktů evidovat různé typy výrobní dokumentace. Základní typy jsou Konstrukční kusovník a Technologický postup. V konstrukčním kusovníku evidujeme z jakých podsestav a materiálů se daný produkt skládá. V technologickém postupu máme zase možnost popsat potřebné Výrobní operace, jejich vzájemné pořadí a časovou náročnost realizace. Typy výrobních dokumentací lze zadat uživatelsky, včetně toho zda ovlivňují výrobní cenu.

Typy produktů pro výrobu:


Typy složení výrobku:


Pro pohodlnou práci a přehlednost výrobní dokumentace je použita grafická komponenta stromu, kde lze jednoduchým označením konkrétního uzlu přejít na detail podsestavy.Formulář pro zadání položky výrobní dokumentace je společný jak pro podsestavu konstrukčního kusovníku, tak položku technologického postupu. Pro jednotlivé typy složení jsou jen vyplňována jiná pole.


2) Výrobní operace

Pro výrobní operace v systému máme možnost zadat následující atributy.

a) ceny
b) kapacity
c) korekce kapacit v čase

3) Pracovníci

Jednotlivé výrobní pracovníky můžeme přidělit k výrobním operacím a tím zajistit dané výrobní kapacity. Informace o pracovnících dále využijeme v procesu plánování a následného odvádění výroby.

4) Výrobní dokumentace

Výrobní dokumentaci lze tedy popsat pomocí výše uvedených elementů a takto zadaná dokumentace je pak vhodným podkladem pro vlastní realizaci výroby. Poskytuje informace o použitých materiálech, polotovarech, výrobních operacích a potřebných výrobních časech.

Realizace výroby

1) Výrobní zakázky

V dokladech typu Výrobní zakázka evidujeme informace o tom co, pro koho a do kdy máme vyrobit.

2) Řízení výroby

Jedná se o velmi důležitou oblast systému, která vedoucím pracovníkům pomůže řídit vlastní výrobní proces. Tím je myšleno vlastní plánování jednotlivých výrobních operací se zajištěným materiálem pro jednotlivé zakázky a současné plnění zvoleného plánu s možnostmi okamžitých reakcí na nepředpokládatelné skutečnosti. Pro přehlednost je použito barevné schéma s názornou indikací stavu konkrétní výrobní zakázky a výrobní operace v čase.


Legenda:

 1) zelená  – volné kapacity, lze zaplánovat danou výrobní operaci na zakázku

 2) žlutá  – výrobní kapacity jsou stále k dispozici, ale již jen cca 20%

 3) červená  – výrobní kapacity jsou v daném termínu překročeny a je vhodné toto řešita) Plánování výroby

Vlastní plánování výroby doporučujeme realizovat pomocí systémové funkce Generuj plán na záložce Plánování. Tato funkce provede zaplánování konkrétní položky výrobní zakázky dle systémem evidovaných volných výrobních kapacit v čase. Takto provedené výrobní plány lze samozřejmě dále v čase přeplánovávat dle nových skutečností, které výrobní proces ovlivňují. Do plánu lze zasáhnout samozřejmě i ručním zásahem obsluhy.


b) Odvádění výroby

Jedná se o velmi důležitou oblast řízení výroby, která popisuje reálný průběh čerpání výrobních zdrojů v čase a umožňuje aktuální vyhodnocování plnění výrobního plánu, popř. včas indikuje nutnost zásahu do výrobního procesu, aby byly splněny požadované termíny atd. Zadání provedených výrobních operací lze zadávat ručním zápisem, popř. pořizování těchto dat spojit s funkčností elektronického pořízení jako čtečky čárových kódů atd.


Vyhodnocení výroby

Po dokončení výrobní zakázky můžeme zhodnotit její ekonomický výsledek a jakým způsobem probíhala výroba dle plánu a na základě těchto informací upravit výrobní dokumentaci pro případ opakované výroby.


Komunikace se SW třetí strany 

Laser TRUMPF

Systém TeamOnline ERP je připraven pro komunikaci s ostatními specializovanými systémy. Praktickým příkladem je např. výměna dat v oblasti spotřebovávání výrobního materiálu, v tomto konkrétním případě plechů, na laseru. Systémy jsou schopny vzájemně komunikovat prostřednictvím výměny XML souborů se stanovenou strukturou. Výsledkem této výměny dat v tomto konkrétním případě je automatické vydání plechů do spotřeby laserem a případně následné přijmutí ještě použitelného zbytku zpět na sklad k dalšímu použití. Výsledkem takovéto automatizace je aktuální evidence skladového množství plechů s eliminací možných chyb a nepřesností v případě lidského zápisu, většinou s časovým odstupem od skutečné spotřeby.


V horní tabulce jsou evidovány informace o konkrétním XML souboru, které si systémy vyměnily. V dolní tabulce jsou již jednotlivé skladové pohyby, které systém TRUMPF eviduje a zasílá do TeamOnline k zápisu (výdej/příjem). O tom zda se jedná o výdejový skladový doklad a nebo příjmový skladový doklad rozhoduje numerická hodnota atributu Consumption. Pokud je hodnota kladná, pak se jedná o výdej a pokud je záporná, pak se přijímá zbytek plechu zpět na sklad.Comments