TeamOnline PAM‎ > ‎

Zpracování mezd

Zpracování mezd naleznete ve stromu činností Vstupní údaje-Zpracování mezd

Tlačítková lišta

Inicializace období

Slouží pro inicializaci aktuálního období pro zpracování mezd, respektive k načtení nebo znovunačtení základních a trvalých složek mezd. Složky se načítají z pracovních poměrů, osobních údajů pracovníka, předpisu srážek nebo složek, které byly v předchozím zpracovaném období zadány ručně a označeny příznakem [trvalé]. Spuštění inicializace lze provést pouze tehdy když je uzavřeno předchozí období respektive předchozí období neexistuje (jedná se o první zpracovávané období v TeamOnline). 

Výpočet mzdy

V libovolném okamžiku měsíčního zpracování můžete přistoupit k výpočtu čisté mzdy - viz tlačítko Výpočet vše (vypočte hromadně všechny pracovníky). Tlačítkem Jednotlivě lze spustit pouze jednoho pracovníka, tj. na kterém je nastaven kurzor v tabulce měsíčního zpracování. Z daňových důvodů se současně vypočte mzda i pro všechny souběžné pracovní poměry tohoto zaměstnance. Mzda se vypočte v každém případě, bez ohledu na to zda je či není v daném okamžiku již vypočtena, viz znak v prvém sloupci. Při výpočtu mzdy budete formou varovných zpráv upozorněni na výjimečné stavy, jako např. na přečerpání fondu pracovní doby. Mzda se aktualizuje při zadávání mzdových složek. V případě chyb program upozorní obsluhu zobrazením patřičných informací.Editace mzdy
Součástí výpočtu čisté mzdy je samozřejmě výpočet sociálního a zdravotního pojištění, daně a případných srážek. Mzdové složky, ze kterých se skládá pojištění, daně a srážky včetně dobírky se automaticky generují při výpočtu mzdy. Editace či doplnění ostatních složek mezd lze provádět ve spodní části okna. Pracovat lze pouze v záložkách Nepřítomnost, Základní mzda, Odměny , Příplatky, Náhrady, Ostatní příjmy, Srážky a Záloha. Ostatní záložky slouží pouze k nahlédnutí.  V každé záložce jsou nabízeny složky mzdy které logicky do této oblasti patří a jejich zadání se liší podle toho o jakou složku se jedná.
Dále si jejich zadání probereme podrobněji.

Nepřítomnost
Do nepřítomosti zadáváme složky které krátí u pracovníka jeho odpracovanou dobu podle jeho pracovního rozvrhu. Sem zadáváte nepřítomnosti pracovníka ve formě od data do data. Podle toho který typ nepřítomnosti je zadán program provede výpočet náhrady mzdy za tuto nepřítomnost. (nemoc, karanténa, dovolená)

Nejste-li s výpočtem mzdy spokojeni, můžete ji okamžitě opravit či doplnit. Provedete-li změnu v daném pracovním poměru, která má dopad na čistou mzdu, změní se příznak výpočtu v 1. sloupci tabulky na symbol   a pravá část tabulky s dobírkou se vynuluje. Tento postup lze libovolně opakovat až do definitivního uzavření měsíce.

Zadávání trvalých složek mzdy

Pokud jste v měsíčním zpracování zadali další mzdovou složku k pracovnímu poměru, například odměnu, a přejete si, aby tato složka byla použita i v následujících měsících, stačí ji označit příznakem [trvalá].
Toto použijete v případě, že pracovník má trvalou odměnu ve všech měsících a toto označení Vám ušetří práci v případě, že se složka označená jako trvalá má nabízet do dalších zpracování mezd. 

Změny v kmenových údajích

V kartě osobních údajů resp. pracovního poměru zaměstnance můžete udělat změny, které ovlivňují výpočet mzdy pro daný pracovní poměr v aktuálním měsíci. Jestliže pro tento pracovní poměr je v tabulce měsíčního zpracování již vypočtena mzda, pak po provedení změny je výpočet mzdy shozen, tj. po otevření tabulky měsíčního zpracování se v 1. sloupci na místo symbolu  - vypočtená mzda objeví symbol . Nový výpočet mzdy, který musíte spustit, respektuje provedené změny.

Práce na přelomu období 

Pokud jste se zpracováním mezd spokojeni, uzavřete jej stiskem tlačítka Uzavření období. Od tohoto okamžiku nelze provádět v období jakékoliv změny. Teprve po uzavření období lze provést inicializaci období následujícího. 

Pokud v neuzavřeném období tisknete výstupní sestavy, budou v horní části označeny slovem:
                                                        ##NEPLATNÉ##


Otevření uzavřeného období

Může se stát, že jste po uzavření období a inicializaci zjistili, že je třeba ve výpočtu provést nutnou změnu. Program umožňuje uzavřené období otevřít a případnou změnu provést. Pokud jste se pro tento krok rozhodli, nebude to zadarmo. Uživatelské úpravy, které jste již měli zadány v následujícím období, budou tímto krokem vymazány. Z tohoto důvodu doporučujeme využití funkce Opravy v minulosti, kdy nedochází ke změnám v již uzavřených mzdách, ale program dopočte rozdíly do aktuálního otevřeného období. 


POZOR !!! Pokud provedete znovuotevření již uzavřeného období, po následném přepočtu a inicializaci následné období budou všechny úpravy v následném období ztraceny.

Podřízené stránky (1): DPP dohoda o provedení práce
Comments