Zdravotní pojišťovny

Kód zdravotní pojišťovny

Stisknutím tlačítka se zobrazí pomocné okno s tabulkou zdravotních pojišťoven včetně jejich bankovního spojení. 

Změna zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit pouze jedenkrát ročně a to vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. Změnu zdrav. pojišťovny provedete v okně Osobní údaje zaměstnance - Zdravotní pojištění následujícím způsobem: Do pole Kód zdravotní pojišťovny zadejte kód nové ZP. Vyberte datum od kdy dochází ke změně ZP (položka Datum změny zdr. pojišťovny). Do pole Kód předchozí zdrav. pojišťovny zadejte kód ZP, u které byl zaměstnanec pojištěn před změnou . Pozn.: V případě že je vyplněna položka Kód předchozí zdrav. pojišťovny musí být zadán také Kód zdravotní pojišťovny a Datum změny zdr. pojišťovny. Mzdová účetní tak dostává informaci o změně zdravotní pojišťovny zaměstnance během roku a odpovídající výstupní sestavy uvádějí tu zdrav. pojišťovnu, jež byla platná v daném měsíci.

Doplatek do minimálního Vyměřovacího Základu zdravotního pojištění

ANO/NE  - Odpověď ANO znamená, že zaměstnanec uhradí u tohoto zaměstnavatele případný doplatek do minimálního zdrav. pojištění (do min. mzdy). Odpověď NE - případný doplatek bude uhrazen u jiného zaměstnavatele.

Důvody k úlevám na Zdravotním Pojištění

Stisknutím tlačítka se zobrazí pomocné okno s tabulkou, do které můžete zapsat položky, jež určují důvody pro uplatnění úlev na zdravotním pojištění (snížení vyměřovacího základu nebo neuplatnění doplatku do min. základu) včetně dat platnosti.
 
0. Zaměstnanec je např. osoba, za kterou hradí zdravotní pojištění i stát. S tabulkou se pracuje standardním způsobem.
1. Tabulka je předvyplněna v závislosti na přiznání důchodu, zdravotní klasifikace a studia zaměstnance, viz výše. V závislosti na datech platnosti program automaticky zajistí správné uplatnění těchto úlev.

Číselník přípustných položek:

  • 0030  Starobní důchod 
  • 0032  Vdovský důchod 
  • 0034  Část. invalidní 
  • 0036  Invalidní 
  • 0044  TZP II./III. st. 
  • 0050  Student, učeň 
  • 0060  Péče o děti 7/15 
 
Osoba, která osobně, celodenně a řádně pečuje o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let.
  • 0062  Důchodový věk 
 
Osoba důchodového věku, která nemá nárok na přiznání důchodu.
  • 0064  OSVC a záloha ZP 
 
OSVČ, která již platí ve své výdělečné činnosti měsíčně zálohy na zdrav. pojištění v minimální výši.

Comments