Výpočet AP, ZZ

Základní informace 

Program TeamOnline obsahuje standardní definice výkazů pro státní správy. Tyto definice jsou uloženy v sekci Číselníky. Zde je možné upravit řádky sestav, výpočty a přeřazení účtů (syntetik a analytik). Před výpočtem rozvahy resp. výsledovky je provedena u analytických účtů aktualizace resp. doplnění předpisu řádků dle syntetických účtů a to pouze v případě, že je u syntetických účtů nastavena volba "Platí pro syntetický účet".

Výpočet

Vyberte požadovanou sestavu a stiskněte tlačítko Výpočet. Od 1.1.2016 platí nový předpis pro sestavy rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

Po stisku tlačítka Výpočet se zobrazí následující okno s dalšími volbami:
POZOR ! Pokud máte zapnutý parametr pro výpočet sestav do kolonky minulé období (viz načítání minulého období varianta 2). Je výpočet minulého období proveden za stejný rozsah jako v aktuálním roce. 


Vypočtená sestava s možností exportu do Excelu a analýzy jednotlivých řádků.

Při výpočtu Rozvahy se na pozadí automaticky vypočítá i výkaz zisku a ztráty. 

Příklad vygenerované sestavy ve formátu pro tisk (PDF):

Načítání minulého období

Program umožňuje dva způsoby práce se sloupci minulé období:
  1. Pokud chcete do sestavy načíst hodnotu minulé období, použijte tlačítko Minulé obd. a pomocí tlačítka Načíst vyberte patřičnou sestavu z archivu.
  2. Pokud chcete, aby program vždy aktuálně sám vypočítal i hodnoty za minulé období a dosadil je do patřičných sloupců při každém výpočtu sestav. Použijte nastavení způsobu výpočtu pomocí patřičného parametru globálním nastavení systému.
 parametr  hodnota parametru
 lng_UV_MinuleObdobi  0 - minulé období se doplňuje ručně z archivu 
 1 - minulé období se automaticky spočítá při výpočtu sestav

Způsob výpočtu a zaokrouhlování

Pomocí globálních parametrů lze nastavit v jakém pořadí dochází k sumaci řádků a zaokrouhlení. Popis níže uvedených parametrů vyjadřuje toto pořadí a to zda nejdříve dochází k sumacím jednotlivých řádků a následně zaokrouhlení (parametr 1), nebo nejdříve se jednotlivé částky zaokrouhlují a až pak dochází k sumaci řádků (parametr 0).   
 parametr hodnota parametru
 lng_UV_SouctyOvlivňuje způsob výpočtu účetních výkazů AP,ZZ 
0 - výpočet řádku, zaokrouhlení, sumace 
1 - výpočet řádku, sumace, zaokrouhlení


Ministerstvo financí vydalo k problematice zaokrouhlování následující stanovisko:

Ve věci zaokrouhlování částek pro sestavování účetní závěrky je možné postupovat různě, podstatné je, aby bylo docíleno splnění základních vazeb v účetních výkazech a to, aby aktiva se rovnala pasivům a výsledek hospodaření po zdanění vykázaný ve výkazu zisku a ztráty se rovnal výsledku hospodaření v bilanci. Jeden z možných postupů může být následující:

1. Nákladové a výnosové účty se nejprve matematicky zaokrouhlí na tis. Kč a sestaví se výkaz zisku a ztráty a vyčíslí se výsledek hospodaření,   
2. Rozvahové účty se nejprve matematicky zaokrouhlí na tis. Kč a sestaví se rozvaha, ve které se do ř. A.V.1 do běžného období doplní výsledek hospodaření zjištěný ze sestaveného výkazu zisku a ztráty.
3. Porovnají se aktiva a pasiva celkem a případný rozdíl je řešen úpravou buď u největšího objemu aktiv jejich zvýšením nebo snížením, nebo se postupuje tzv. optimalizací rezidua (rozdílu ze zaokrouhlení) – tj. úpravou té položky, která měla při zaokrouhlení největší hodnotu rozdílu ze zaokrouhlení. Způsob zaokrouhlování se popíše v příloze účetní závěrky.

Export na portál státní správy EPO


Pro účetní období počínající dnem 1. 1. 2016 nebo pozdějším dnem jsou platné nové výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (zejména podnikatelské subjekty). Na rozdíl od předchozích výkazů dochází k řadě změn ve formě výkazů. Tyto výkazy jsou součástí TeamOnline od verze 4.0.6144 (únor 2016). Novým definicím výkazů byl přizpůsoben i Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO (elektronické podání).

Stejně jako v předchozích verzích stačí označit vypočtenou a zkontrolovanou rozvahu, poté v nástrojové liště stisknout tlačítko XML, vybrat složku, do které se má uložit XML soubor ve formátu pro EPO - přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Spolu s exportem rozvahy probíhá do jednoho společného souboru XML i export výkazu zisku a ztráty. 

Uložený XML soubor načtete do aplikace EPO (na adrese https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/nacteni_souboru.faces).Jako doposud platí, že při vyplňování elektronického formuláře Přiznání k dani z příjmu právnických osob v aplikaci EPO na Daňovém portálu MF ČR je nutno provést NAPŘED načtení z XML souboru. Načtením XML souboru se doplní základní údaje jako DIČ, IČO, obchodní jméno a adresa (nutno zkontrolovat a příp. doplnit) a samozřejmě v části Vybrané údaje z účetnictví výkazy rozvaha a výkazu zisku a ztráty (též nutno zkontrolovat). Ostatní části elektronického formuláře Přiznání k dani z příjmu právnických osob je nutno doplnit ručně až POTÉ, co se načte XML soubor ! V opačném případě byste si načtením XML souboru VYMAZALI všechny doposud zadané údaje do elektronického formuláře Přiznání k dani z příjmu právnických osob v aplikaci EPO !

Změna definice rozvahy a výsledovky

Popis jak změnit na jaký řádek chcete umístit účet, například při přesunu účtů z krátkodobých pohledávek do dlouhodobých, je popsáno v odkazu Administrace-Číselníky-Účetní výkazy AP, ZZ.

Konsolidované výkazy

Konsolidovaná účetní závěrka (konsolidace) je účetní závěrka skupiny podniků, která slučuje stav majetku a závazků a dosažené hospodářské výsledky mateřského podniku s jeho podílovou účastí v ostatních podnicích, které kontroluje nebo v nichž má podstatný vliv (holding) nebo je ovládající osoba ve smyslu platného zákona.

Konsolidované sestavy je nutné nastavit technikem dle počtu konsolidovaných firem a dalších požadavků, například když jedna z konsolidovaných firem účtuje v jiné domácí měně, je třeba automaticky přepočítat vstupní hodnoty denním kurzem. 


Modul Konsolidace není součástí standardní verze programu. Pokud máte o tento modul zájem, můžete jej objednat na Marketplace.