Výkaz DPH a záznamní povinnost


Výkaz DPH slouží jako podklad k podání daňového přiznání. Do výkazu vstupují jen doklady, které jsou zaúčtované a mají vyplněn řádek a sazbu (hladinu) DPH. Po kontrole výkazu by měl být proveden odvod výkazu DPH, který "uzamkne" rozúčtování dokladů, které vstupují do DPH v daném období a zároveň provede přeúčtování z účtů 343xxx na účet pro platbu finančnímu úřadu (standardně 343000). Po odvedení výkazu pak veškeré úpravy DPH v daném období vstoupí do dodatečného přiznání.

Nastavení

V rámci instalace nebo aktualizace TeamOnline je provedeno nastavení parametrů DPH dle platné legislativy. Pokud je nutné něco změnit nebo doplnit uživatelsky, parametry jsou dostupné v Globální konfiguraci. Parametry pro funkci DPH (info pro implementátory nebo správce systému).

Postup

Ve stromu Výkazy pro státní správy - Výkaz DPH je nutné nejdříve pro aktuální období vygenerovat záznam.

Vlastní zpracování zajistíte tak, že v horní nástrojové liště stisknete ikonu Přidat a zadáte období, pro které chcete výkaz DPH vytvořit. V sekci výkazy DPH jsou, podobně jako je tomu v případě  kontrolního nebo souhrnného hlášení, archivovány výkazy za všechna zpracovaná období. Je tak možné se kdykoliv ke konkrétnímu výkazu vrátit a znovu vytisknout nebo vyexportovat do elektronické podoby (XML).


Detail záznamu výkazu DPH pro období 201406

V záložce Parametry výkazu DPH je možno upravit konstanty, které vstupují do výpočtu (např. koeficienty, roční vypořádání atd...).

Po stisku tlačítka Výpočet provede program následující kontroly:

  • zda jsou všechny doklady ve stavu zaúčtováno 
  • doklady s DPH mají vyplněny řádky DPH 
  • rekapitulace DPH na dokladech odpovídá účetním zápisům
V případě nesrovnalostí vypíše seznam dokladů, které uživateli doporučuje prověřit.

Odvedení DPH

Pozor! Pokud využíváte propojení TeamOnline s datovými schránkami, doporučujeme přečíst nejdříve informace týkající se odesílání zpráv DS

Volbou Odevzdáno je výkaz DPH uzavřen. Systém si poznamená jméno přihlášeného uživatele a datum a čas kdy k uzavření došlo. Systém dále vygeneruje přeúčtovací interní účetní doklad typu pohledávka (nadměrný odpočet) nebo závazek (vlastní daňová povinnost) s variabilním symbolem (IČ plátce). V případě vlastní daňové povinnosti je doklad dále nabízen do příkazu k úhradě. Interní doklad je také automaticky párován s bankovním výpisem.

V horní části okna modulu je dále k dispozici lišta sloužící pro tisk výkazu DPH, export do formátu XML pro elektronické podání výkazu DPH, uzavření výkazu a exporty elektronických podkladů pro režim přenesení daňové povinnosti dle §92 (tyto výkazy později nahradil výkaz Kontrolní hlášení).

Změna na dokladech spadajících do již odvedeného DPH 

Při změně účetních dokladů, které spadají do uzavřeného (odvedeného) období systém upozorňuje na tuto skutečnost varovnou hláškou.
Pokud přesto hodláme ve změně pokračovat a za podmínky, že uživatel má právo provádět změny v tomto režimu, systém vygeneruje opravné přiznání DPH. 

Zvláštní případy daňových dokladů


Nárok na odpočet DPH

V souvislosti s nárokem na odpočet DPH mohou u přijatých faktur a výdajových pokladních dokladů nastat tři možnosti.
  1. Máme nárok na celý odpočet daně na vstupu. Toto je řízeno řádkem DPH v dokladu nebo na položce dokladu. Příklad hodnoty vyplněné v poli řádek DPH: R40,41. 
  2. Jsme povinni krátit nárok na odpočet. Příklad hodnoty vyplněné v poli řádek DPH: R40,41KRAC. V tomto případě je částka DPH rozdělena dle koeficientu zadaného pro dané období v parametrech aplikace. Uznatelná část DPH je zaúčtována na účet 343*** (viz. globální parametry aplikace) a zbylá část na nákladový účet zadaný v dokladu u základu DPH. 
  3. Nemáme nárok na odpočet DPH. Příklad hodnoty vyplněné v poli řádek DPH: R0P. Celá částka DPH je zaúčtována na nákladový účet zadaný k základu DPH. Nevstupuje do výkazu DPH.

Hlavní okno modulu Výkazy DPH

Hlavní okno modulu výkazy DPH. V horní části okna je seznam jednotlivých výkazů DPH, v prostřední části následně jednotlivé vypočtené řádky výkazu a konečně ve spodní části pak doklady spadající pod označený řádek výkazu DPH. Pomocí tlačítka Doklad je do zvoleného účetního dokladu možné vstoupit.


Ve spodní části tabulkového výkazu jsou v liště nově tlačítka
Doklad - otevře prvotní doklad k vybranému záznamu; 
Dle řádku - zobrazí záznamy  k vybranému řádku výkazu DPH; 
Vše - zobrazí záznamy pro všechny řádky výkazu DPH (vhodné například pro export do Excelu).

Comments