Kontrolní hlášení


S účinností od 1. 1. 2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Sledovaným obdobím je v případě právnických osob kalendářní měsíc. V případě fyzických osob se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH.

Jak nový výkaz ovlivnil tvorbu dokladů  

V případě přijatých faktur je nutné vyplnit řádně hodnotu do pole Doklad došlý, který má obsahovat číslo dokladu (faktury) dodavatele včetně všech alfanumerických znaků. Pokud je tedy číslo dokladu například ve tvaru F-001/15, zadejte jej přesně ve stejném tvaru, včetně pomlčky, nul a lomítka. Do pole Variabilní symbol se pak automaticky přenesou pouze číselné hodnoty, které jsou průchozí přes bezhotovostní platební styk (dle příkladu: 00115). Další důležitou hodnotou na přijaté faktuře je hodnota v poli Zdanitelné plnění, kam je nutno opsat datum zdanitelného plnění z došlého dokladu. Tento údaj je využit pouze pro účely kontrolního hlášení, kde se zobrazí. Rozhodným datumem pro kontrolní hlášení je hodnota v poli Uplatnění DPH podobně jako je tomu v případě výkazu DPH.

Program zařazuje daňové doklady do oblastí kontrolního hlášení automaticky, dle typu dokladu (faktura, dobropis apod..), vyplněných řádků DPH a celkové výše částky dokladu včetně DPH. Existují však speciální případy, kdy je nutno upřesnit do jaké oblasti daný doklad patří. Jedná se například o případy dokladů splátkových kalendářů, hromadných vkladů tržeb do pokladny. V těchto případech program nemůže určit dle výše částky do jaké sekce kontrolního hlášení doklad patří a uživatel musí toto upřesnit na samotném dokladu v záložce DPH KH volbou konkrétní oblasti. Dále tato záložka slouží například k označení dokladů řešících opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení apod.Datum narození v případě prodeje investičního zlata podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2. V těchto případech se dále uvádí údaj o jménu a příjmení nebo obchodním jménu/ datu narození (ve tvaru: DD.MM.RRRR, tj. 10-místná položka, u fyzické osoby nepovinné k dani). Datum narození je nutno vyplnit v dokladu do kolonky DIČ.

Do systému TeamOnline přibyly nové parametry:
 lng_DPH_KH_iddatschranky Identifikátor datové schránky Id datové schránky je tvořeno 7 znaky v libovolné kombinaci číslic a písmen (velká a malá písmena se nerozlišují).
 lng_DPH_KH_email Email pro komunikaci ohledně KH

Parametry pro typ subjektu F - fyzická osoba:
 lng_DPH_XML_Jmeno Jméno fyzické osoby
 lng_DPH_XML_Prijmeni Příjmení fyzické osoby
 lng_DPH_XML_Titul Titul fyzické osoby


Ostatní údaje o plátci, které jsou v kontrolním hlášení uváděny, jsou načítány z parametrů pro výkaz DPH.

Zpracování výkazu

Výkazy kontrolního hlášení naleznete nově ve stromové struktuře v sekci Výkazy pro státní správu - Kontrolní hlášení

Vlastní zpracování zajistíte tak, že v horní nástrojové liště stisknete ikonu Přidat a zadáte období, pro které chcete kontrolní hlášení vygenerovat. V sekci kontrolní hlášení jsou, podobně jako je tomu v případě výkazu DPH nebo souhrnného hlášení, archivována hlášení za všechna zpracovaná období. Je tak možné se kdykoliv ke konkrétnímu hlášení vrátit a znovu vyexportovat do elektronické podoby (XML).


Tlačítkem Výpočet pak spustíte proces vygenerování hlášení. Program po dokončení výpočtu uloží záznam pro konkrétní zpracované období. Pokud chcete kontrolní hlášení přepočítat znovu, otevřete již zpracovaný výkaz a opětovně stiskněte tlačítko Výpočet

Příklad zadání pro měsíc leden 2016:

Export a kontrola

Pozor! Pokud využíváte propojení TeamOnline s datovými schránkami, doporučujeme přečíst nejdříve informace týkající se odesílání zpráv DS

Export kontrolního hlášení provedete pomocí volby XML v horní nástrojové liště. Program se následně zeptá na cestu kam má být výsledný xml soubor uložen.

Výsledný soubor můžete načíst na Daňový portál, tam ho zkontrolovat, opis si založit a odeslat.

URL adresa stránky pro načtení souboru:  https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces

Následné/opravné hlášení

V případě, že je nutné vytvořit následné respektive opravné kontrolní hlášení, postupujte stejně jako při tvorbě řádného. V horní nástrojové liště stisknete ikonu Přidat a zadáte období pro které chcete kontrolní hlášení vygenerovat. V systému pro pozdější kontrolu zůstávají zachovány všechny zpracované výkazy. 

Číslo jednací výzvyuveďte ve tvaru (vč. uvedených oddělovačů):
99999999/99/9999-99999-999999


Změna čísla dokladu pro tvorbu KH (při dodavatelském zpracování účetnictví)  

Pokud chcete změnit čísla dokladů pro účely generace KH odlišně od vašeho nastavení dokladových řad. (Většinou pokud jste účetní firma a zpracováváte data pro vaše klienty z nichž každý si čísluje doklady podle svých zvyklostí). Máte možnost toto číslo změnit v hlavičce dokladu v sekci Doplňující údaje na záložce DPH KH. Při tvorbě dokladu se do této položky překopíruje číslo podle toho jak máte nastaveny dokladové řady.


Tato možnost je dostupná v dokladech:
  • Interní doklad
  • vydaná faktura
  • pokladní doklad