Intrastat

Intrastat je statistický systém, sledující pohyb zboží u plátců DPH v rámci Evropské unie.

Kdo má povinnost vykazovat - limity

Povinnost podávat výkazy pro Intrastat mají všechny subjekty v ČR registrované k DPH, které v předchozím roce odeslaly nebo přijaly zboží do nebo z jiného členského státu EU, v hodnotě přesahující částku 8 mil. CZK. Do této částky se zahrnuje i hodnota zboží odeslaného nebo přijatého od neplátců DPH. Povinnost vykazovat Intrastat vzniká také nově těm subjektům, které přesáhly limit 8 mil. CZK od začátku aktuálního roku. V měsíci, kdy byl dosažen tento limit, se musí subjekt zaregistrovat k podávání hlášení na místně příslušném celním úřadě a podat první měsíční hlášení. 

Jak podávat výkazy pro Intrastat

V ČR platí povinnost podávat výkazy Intrastatu v elektronické formě (mimo jednorázových hlášení) a to nejpozději do 12-tého pracovního dne měsíce následujícího. 
Vykazuje se v měně CZK a v jednotce kg (hodnoty pod 1 kg se zaokrouhlují na celé kg, hodnoty nad 1 kg se nezaokrouhlují). Pokud prodáváte zboží v gramech nebo tunách, program TeamOnline tyto hodnoty pro účely Intrastatu přepočte na kilogramy.

Nastavení

Katalog zboží

V systému TeamOnline je nutno nejprve doplnit údaje do karet v katalogu zboží.
  • Váha NETTO (povinný údaj - možnost zvolit g, kg, t)
  • Intrastat - identifikátor, zda toto zboží má být sledováno Intrastatem (povinný údaj)
  • Nomenklatura (povinný údaj)
  • Statistický znak (upřesnění nomenklatury - nepovinný údaj)
  • Koeficient pro MJ Intrastat - (například obchodujeme se zlatem, na skladě je v kg, ale pro Intrastat je nutno uvést doplňkovou měrnou jednotku v gramech. V tom případě se zde uvede hodnota 1000 - povinné jen ve specifických případech)
  • Koeficient pro statistickou hodnotu (historický údaj - již nepovinné)
  • Stát původu (přednastavená hodnota pro doklady - nepovinný údaj - častěji se zadává obsluhou přímo na konkrétních dokladech)

Záložka Ostatní v kartě zboží katalogu:

Skladový doklad

Hlavička dokladu
Stát určení/odeslání - povinný u příjemky i výdejky (odkud zboží nakupuji, kam zboží prodávám)
Stát původu - (zadává se jen u příjmu) - kde bylo zboží skutečně vyrobeno
Kraj určení - již se nezadává
Transakce - povinný údaj - číselník
Podmínky dodání - povinný údaj - číselník
Druh dopravy - povinný údaj - číselník
Pohyb (typ věty) - povinný údaj - číselník
Zařadit do Intrastatu - uživatel si může řídit zda se doklad má či nemá do výkazu promítnout, například zboží projde skladem jen účetně a hranice státu nepřekročí 

Hodnotu: Transakce, Podmínky dodání, Druh dopravy a Zvláštní typ pohybu je možné předvyplnit na vzoru dokladu

výdejka - prodávám: 
stát určení - Stát určení se vyznačuje do Výkazů pro Intrastat o odeslaném zboží dvoumístným alfabetickým kódem. Je jím poslední členský stát, o kterém je v době odeslání známo, že do něj má být zboží v rámci příslušné transakce přímo dopraveno (dodáno). Většinou je to stát, kam je zásilka přímo adresována. Státem určení není stát, přes který je zboží do místa určení pouze převáženo, i když na jeho území, přes které zboží tranzituje, bylo například překládáno na jiný dopravní prostředek, změnilo zde druh dopravního prostředku nebo zde bylo v rámci dopravy i skladováno. Pokud je ale zboží na cestě k jeho konečnému příjemci v rámci dané obchodní operace nějak měněno, například přepracováváno (tzv. zušlechtění na cestě), kompletováno s jiným zbožím apod., zemí určení se stává země, v níž má ke změně zboží na jeho cestě dojít.

příjemka - nakupuji:
stát odeslání - Do Výkazu o přijatém zboží se k příslušnému druhu zboží uvádí kód státu odeslání tohoto zboží. Státem odeslání se rozumí členský stát, ze kterého bylo zboží přímo odesláno do místa určení v ČR. Není to však stát, přes který je zboží pouze převáženo, i když na jeho území, přes které zboží tranzituje, bylo například překládáno na jiný dopravní prostředek, změnilo zde druh dopravního prostředku nebo zde bylo v rámci dopravy i skladováno. Pokud je ale zboží na cestě k jeho příjemci v jiném státě, než ve kterém začala jeho přeprava, nějak měněno, například přepracováváno (tzv. zušlechtění na cestě), kompletováno s jiným zbožím apod., zemí odeslání se stává země, v níž daná změna proběhla. Stát odeslání se do Výkazu pro Intrastat o přijetí zboží vyznačuje uvedením dvoumístného alfabetického kódu členského státu.
stát původu - Státem původu je při přijetí zboží stát, ve kterém bylo zboží vyrobeno, zpracováno, vytěženo, vypěstováno apod. V případě zpracování v různých státech se státem původu rozumí stát, ve kterém zboží, o němž se vykazují údaje do Intrastatu, získalo svoji konečnou podobu, zejména v návaznosti na své zařazení pod příslušný kód kombinované nomenklatury. 


Záložka Ostatní na hlavičce skladového dokladu

Položka dokladu
  • Identifikátor zda položku vyloučit z Intrastatu
  • Stát původu - kde bylo zboží vyrobeno

Přednost má vždy hodnota na položce, dále hodnota na hlavičce dokladu a teprve potom hodnoty v katalogu zboží


Příprava výkazu Intrastat a export

Výkaz naleznete ve stromu činností v sekci Výkazy pro státní správu - Intrastat.
Všechny výkazy za minulá období jsou v systému archivována. Výkaz se podobně jako u ostatních výstupních sestav v TeamOnline skládá z hlavičky, řádků a detailů řádků s možností prokliknout se na prvotní doklady. 
Na obrázku je vidět otevřená položka vypočteného hlášení Intrastat, s možností údaje upřesnit.

Hlava výkazu (na příkladu je květen 2017)
Zde je možno opakovaně spustit výpočet, generovat soubor hlášení pro export do aplikace InstatDesk (desktopová aplikace), nebo InstaOnline (webová aplikace). 


Práce s InstatDesk se nám osvědčila a ovládání, kontroly a odeslání je pohodlné.

Kurzový lístek

I když se již pro výkaz nepoužívají speciální kurzy vydané celní správou, stále jsou v systému odděleny kurzový lístek standardní a pro Intrastat. Oba je ale synchronizovat. Tlačítko ČNB se chová stejně jako ve standardním kurzovém lístku a načítá den pod ni kurzy z ČNB. Tlačítko Načti z kurzů načte veškeré chybějící kurzy ze standardního kurzové lístku do KR Intrastatu.


Důležité odkazy