TeamOnline ERP‎ > ‎Prodej‎ > ‎

Faktury vydané


Propojení se skladem

V TeamOnline po vystavení faktury nedochází k vyskladnění automaticky, ale je třeba tuto akci vyvolat přes funkci cíle a zvolit výdej ze skladu uživatelem, který na to má práva. Je tak zamezeno tomu, aby změny ve skladu prováděl fakturant bez vědomí skladníka. Nevyskladněné faktury jsou pak zobrazeny v panelu v Dashboard. Tento způsob se nám při návrhu aplikace zdál bližší reálnému provozu. TeamOnline je konstruován tak, že je možné tuto logiku vhodným nastavením workflow ovlivnit.

Popis prodeje a následného vyskladnění zboží obsahující výrobní čísla

Pokud vystavíme fakturu na zboží s výrobním číslem, tak se při kopii do výdejky (funkcí FIFO Cíle) záznam rozdělí do 3 záznamů. Zde je nutno vyplnit výrobní čísla, která chceme přednostně vydat. Pokud výrobní čísla uživatel nedoplní, systému čísla do výdejky doplní sám z dostupných volných čísel. Při doplnění výrobních čísel je možné vybírat ze seznamu volných čísel. Pokud se ale snažím v kopírovacím okně zadat neexistující nebo již vydané výrobní číslo, systém provede výběr opět sám.

Pokud položku z výrobním číslem celou vyčerpám, tak se pak již nezobrazuje na více záznamů, ale jedním záznamem s počtem kusů a zeleným terčem značícím, že je vše řádně realizované.

Detail účtování faktury


Další postupy

Ukázka vytvoření faktury vydané


Náležitosti daňových dokladů - výňatek ze Zákona o dani z přidané hodnoty

Oddíl 3: Náležitosti daňových dokladů
§ 29 Náležitosti daňového dokladu


(1) Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:


a) označení osoby, která uskutečňuje plnění,
b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
e) evidenční číslo daňového dokladu,
f) rozsah a předmět plnění,
g) den vystavení daňového dokladu,
h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,
i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
j) základ daně,
k) sazbu daně,
l) výši daně; tato daň se uvádí v české měně.


(2) Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje:

a) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně,
b) "vystaveno zákazníkem", je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu,
c) "daň odvede zákazník", je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.


(3) Daňový doklad nemusí obsahovat tyto údaje:

a) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno,
b) rozsah plnění a jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty,
c) sazbu daně a výši daně,

1. jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo
2. je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.


(4) Označením se pro účely daňových dokladů rozumí

a) obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název,
b) dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a
c) sídlo.

duzp; splatnost
Comments