Roční uzávěrka

Při zpracování Roční uzávěrky - tlačítkem Uzavřít - je do období 99 uzavíraného roku (například 201599) vygenerován doklad Uzavření účtů hlavní knihy-konečné stavy, který převede zůstatky účtů na konečný účet rozvažný 702 a 710. V následujícím účetním období (například 201600) je dále vygenerován doklad Otevření účtů hlavní knihy-počáteční stavy.
Účty pro otevření a uzavření účtů hlavní knihy podléhají parametrům v Globálním nastavení (parametry jsou popsány na konci této stránky). 

Roční uzávěrka dále provede:

 • Přepočet neuhrazených pohledávek a závazků v cizí měně kurzem 31.12. uzavíraného roku (respektive k poslednímu dni hospodářského období, pokud je vedeno účetnictví jinak než dle kalendářního roku).
 • Přepočet finančních účtů (banka, pokladna) vedených v cizí měně kurzem 31.12. uzavíraného roku (respektive k poslednímu dni hospodářského období, pokud je vedeno účetnictví jinak než dle kalendářního roku).
Pozor! Programu k těmto krokům požaduje vyplněný kurz pro danou měnu k 31.12. uzavíraného roku. Jak do systému načíst kurzový lístek.


Přepočet neuhrazených pohledávek a závazků při Ročním zpracování lze vypnout vypnout nebo zapnout volbou "Účtovat kurzové rozdíly na konci účetního období" na kartě saldokonta.


Co je podmínkou úspěšného provedení roční uzávěrky a jaké program provádí kontroly:
 • Všechny účetní doklady mají nastaven minimálně takový stav workflow, který spouští zaúčtování
 • Neexistuje žádný účetní zápis s účtem X (více o účtu X
 • Neexistuje žádný účetní zápis se střediskem X (podobně jako v případě účtu X program hodnotou X v poli středisko upozorňuje na chybějící kód střediska na účetním zápisu obsahující účet (nejčastěji nákladový nebo výnosový) , u kterého má program hlídat zadání střediska více viz. nastavení účetní osnovy)
 • Před spuštěním roční uzávěrky je nutné aby účet 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení měl nulový zůstatek. Tento účet je nutné v průběhu roku, nejpozději do 31. 12. 201x, pokud není přerozdělen dle zápisu z valné hromady, přeúčtovat v agendě Interní doklady na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let, tj. 431/428 nebo na účet 429 – Nerozdělená ztráta minulých let, tj. 429/431.
Po spuštění funkce je k dispozici protokol o spuštění a všechny potřebné údaje na záložkách vytvořeného dokladu:


Odpovědi na časté dotazy uživatelů:
 • Funkci roční uzávěrka je možné spouštět opakovaně
 • Funkci roční uzávěrka je ale možné po ukončení uzavřít oproti nechtěnému opakovanému spuštění
 • Číselné řady pro nový účetní rok program nastaví automaticky při vytvoření prvního dokladu v novém roce
 • Modul Sklad a Evidence majetku je navržen tak, že funkce konec roku není potřeba. V modulu Sklad bývá funkce konec roku zpravidla zastoupena funkcí Inventura  
 • Účetní doklady lze pořizovat do starého i nového účetního období. Program správnou číselnou řadu vybere na základě uživatelem zadané hodnoty v poli Období

Modul Majetek

Funkcí Roční uzávěrka je na záznamech odpisy majetku v následujícím účetním období překlopen stav workflow na hodnotu Zaúčtováno


Uzamčení roční uzávěrky:
 • Na záložce protokoly, naleznete seznam záznamů o spuštení funkce
 • Pokud již nemá být funkce znovu spuštěna, můžete jí uzamknout kliknutím na změnu záznamu a změnou stavu Workflow na Uzamčeno v případě potřeby má oprávněný uživatel možnost období znovu odemknout.


Uzavírání ostatních agend:
 • Uzamykání období ve všech učetních agendách tak, aby do něj již nešel pořídit další doklad, lze provádět v činnosti Administrace/číselníky/Kniha dokladů. Na jednotlivých dokladových řadách je možno nastavit datum ke kterému je kniha uzavřena. 

Parametry důležité pro roční uzávěrku:

(parametry si zkontrolujte a nastavte v globálním nastavení)

lng_VSS_Pocatecni_Ucet_Rozvazny - (přednastavená hodnota 701000)
lng_VSS_Konecny_Ucet_Rozvazny - (přednastavená hodnota 702000)
lng_VSS_Ucet_ZZ - (přednastavená hodnota 710000)
lng_VSS_Ucet_VH - (přednastavená hodnota 431000) 


Nákladové a výnosové účty program identifikuje dle parametrů:
lng_VSS_Trida_Nakladovych_Uctu - (přednastavená hodnota 5)
lng_VSS_Trida_Vynosovych_Uctu - (přednastavená hondota 6)


Comments