Ovládání aplikace

Stromové menu (navigace aplikace)

V levé části aplikace je stromové menu sloužící pro pohyb v rámci aplikace a pro přepínání mezi jednotlivými dostupnými moduly. Obsah stromového menu se může měnit v závislosti na přístupových právech přihlášené osoby, či zakoupených modulech. V následujících odstavcích jsou stručně popsány hlavní funkce programu a jejich ovládání.

Třídění

Řadit záznamy je možné klikáním na záhlaví sloupců. Kliknutí na záhlaví seřadí hodnoty vzestupně, další kliknutí vždy řazení obrátí (vzestupně  / sestupně  ). Dvojklik řazení dle daného sloupce zruší. Postupným klikáním na záhlaví sloupců je vytvořen složený index a pořadí je vyjádřeno číslovkou vpravo od zelené šipky.
Pokud chcete toto řazení uložit trvale, je možno přes pravé tlačítko myši zvolit Uložit pořadí sloupců a řazení. Tato funkce uloží též uživatelsky upravené pořadí a šířku sloupců.

Fulltextové hledání 

Funkce Fulltextové hledání je nejsnazší a nejrychlejší způsob nalezení požadovaného řetězce v podmnožině záznamů. Po zadání hledané hodnoty a následném stisku tlačítka program prohledá v aktivní tabulce veškeré záznamy, bez ohledu na to, v jaké části záznamu se shoda vyskytuje. Čím konkrétnější je hledaná hodnota, tím přesnější bude výsledek hledání. Zrušení výsledku hledání a opětovným zobrazením všech záznamů v tabulce provedeme stisknutím tlačítka v zobrazené liště podmínky hledání.

Filtrování

Filtrování je rychlý a snadný způsob vyhledání a také práce s podmnožinou dat v seznamu. Vyfiltrovaný seznam zobrazí pouze řádky splňující kritéria zadaná pro daný sloupec. V aplikaci rozlišujeme dva způsoby filtrování dat. Automatický filtr pro jednoduchá kritéria, který obsahuje také filtrování podle výběru a Rozšířený filtr pro složitější kritéria.

Automatický filtr

Vpravo od popisků sloupců v datovém okně naleznete ikonu automatického filtru .Nabídka automatického filtru obsahuje tyto položky:
  1. Vše – tato funkce vypíná filtr pro daný sloupec 
  2. Vlastní filtr – umožní definovat jednoduchou výběrovou podmínku pro hodnoty obsažené ve sloupci 
  3. Nastavit sloupce uživateli – definování viditelnosti sloupců v tabulce pro konkrétní uživatele 
Filtry nad sloupci lze kombinovat (sčítají se).
V nabídce dále následuje seznam prvních 100 unikátních hodnot, které se v daném sloupci vyskytují. Výběrem hodnoty pak dojde k vyfiltrování vět, kterým tato hodnota odpovídá.

Rozšířený filtr  

  Funkce Rozšířený filtr je přístupný v nástrojové liště. Pomocí této funkce můžeme vytvářet složitější výběry a ty si ukládat pro další použití. V záložce Správa filtrů lze pak vybraný filtr označit jako standardní a tento se pak automaticky vyvolá a spustí při každém vstupu do tabulky.

 


Pokud zvolíte Operátor = uživatelský, je možné do pole Hodnota napsat libovolnou podmínku v jazyce SQL (pozn. zadávejte pouze hodnoty za klíčovým slovem WHERE).

 


Zaškrtnutím řádku ve sloupci Parametr, bude uživatel, před každým provedením filtru, dotázán na doplnění filtrační hodnoty. V našem příkladu (viz předchozí obrázek) bude uživatel dotázán na datum a teprve následně bude filtr proveden.

 

Uložené filtry pak mohu vybírat s roletového seznamu v nástrojové liště:


Sumace

Po stisknutí ikony v záhlaví sloupce obsahujícího numerické hodnoty dojde k sumaci těchto hodnot. Pokud tabulka obsahuje věty označené v prvním sloupci příznakem Vybráno, bude výsledek sumace obsahovat zvlášť sumu vět označených, neoznačených a všech vět v tabulce.


Grupace (seskupení)

V případě funkce grupace se vlastně jedná o seskupení položek se společnými znaky do jednoho řádku. Například provedeme-li grupaci vydaných faktur dle sloupce stav dostaneme následující výsledek.


Grupaci záznamů provedeme kliknutím na ikonu  v záhlaví sloupce podle kterého chceme seskupení vytvořit. Výsledek operace se zobrazí v nové záložce, která obsahuje kromě informací o počtu vět v každé skupině i sumace všech numerických sloupců. Obsah jednotlivých skupin lze zobrazit kliknutím na číslo v poli Četnost. Tento výsledek se opět zobrazí v samostatné záložce, takže je možné se kdykoliv vrátit zpět k výsledku grupace a pokračovat v analyzování v jiném směru. Zrušení záložky obsahující výsledek seskupení provedeme kliknutím na ikonu  na kraji záložky.

PLUS pole

Pokud je možné aplikaci jednoduchým způsobem přizpůsobovat či průběžně rozšiřovat dle specifických potřeb firmy nebo integrovat zažitý způsob práce a firemní terminologie, je mnohem snazší aplikaci zprovoznit a získat si přízeň uživatelů. V aplikaci TEAMONLINE je možné každý formulář jednoduše rozšířit o nové vstupní pole, kterému se nadefinuje název, povolený datový typ (text, číslo, datum, číselníková hodnota, logická hodnota a další). PLUS pole se hodí například pro rozšíření ceníkové položky o kód pro odběratele A, odběratele B .... odběratele X. PLUS pole jsou vhodná pro rychlou filtraci či řazení. 


Uživatelsky definovatelná pole (UDP)

Zatímco PLUS pole rozšiřují záznam o další políčka, pomocí UDP můžeme ke každému záznamu vytvořit dokonce malou evidenci. Například u karty zařízení v modulu Servis si vytvoříme formulář pro údaje z jednotlivých servisních prohlídek.
 

 Obsahem definice uživatelského pole může být i vzorec.

Sadu několika UDP polí nazýváme kartou UDP a pomocí ikon  je možno ke konkrétnímu záznamu přidávat libovolné množství UDP karet a následně mezi nimi přecházet. Ikonou  lze UDP kartu odstranit.

 

Historie změn dokladu

V lokálním menu (dostupné přes pravé tlačítko myši) naleznete mnoho další funkcí. Například přehled o historii změn dokladu.

Našeptávač

Po zadávání prvních několika znaků číselníkových hodnot program nabídne vhodné položky, které vyhovují hledanému řetězci. Na obrázku je vidět zadání zboží v položce vydané faktury, kde systém hledá shodu na kód nebo název zboží. Chování našeptávače je možno ovlivnit pomocí parametrů aplikace.


Přidání do nabídky

Většinu nabídek v programu lze doplňovat o vlastní hodnoty. Vstoupit do číselníku lze pomocí volby <...>   .

Podmíněné formátování

Definice pravidel pro barevné rozlišení záznamů je novou oblíbenou funkcí. Doporučujeme ale zacházet s barevnou škálou citlivě a ohleduplně ke kolegům :)

Ikona Akce

Pod ikonou Akce se mohu skrývat další specializované funkce. Jejich nabídka je odvislá modul od modulu.

Seznam funkcí: 
Info - informace o tabulce/datovém zdroji
Příloha - vložení přílohy k záznamu
Export do Excelu - export do MS Office Excel (jak na opakované exporty)
IsDoc - export do formátu IsDoc
EDI - export / import ve formátu EDI
Kopie - provede kopii vybraného záznamu (jak na kopírování dokladů na přelomu roků)
Import/export - možnost nastavení výměny dat mezi TeamOnline a externími zdroji (formát CSV, XML, XLS)
Koš - zobrazení smazaných záznamů s možností obnovení nebo finálního odstranění záznamů

Klávesové zkratky


    ALT+P     - přidat záznam
    ALT+Z     - změnit záznam
    ALT+T     - tisk dokladu (pouze v okně dokladu)
    ALT+U     - uložit záznam
    ALT+D     - uložit a další záznam
    ALT+X     - zavřít okno se záznamem

    PgUp      - v editačním okně přesun na předchozí položku
    PgDn      - v editačním okně přesun na následující položku
            
    Ctrl+Home - skok na první řádek tabulky
    Ctrl+End  - skok na poslední řádek tabulky
 
    Ctrl+S    - sesumování číselných hodnot vybraného sloupce

    Tab       - v editačním okně posun na následující pole
    Shift+Tab - posun na předchozí pole

    Mezerník  - označí záznam / zruší označení

    F1        - nápověda k programu
Co doporučujeme před prvním použitím zkontrolovat?